» За нас
За нас

 

 “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София, ЕИК: 175349419 е учредено и вписано като акционерно дружество с Решение № 1 по ф.д. № 10692 на СГС на 15.08.2007 г.  Дружеството е учредено безсрочно.  “Турин имоти” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, учредено в Р. България, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. “Шумака” № 16. Дружеството извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел в съответствие с издаденият му за това лиценз - Решение №17-ДСИЦ от 04.01.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

Инвестиционната политика и стратегия на дружеството са насочени към придобиването на вещни права върху всички видове недвижими имоти, находящи се на територията на Р. България, включително терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, завършени или новоизграждани жилищни и индустриални сгради и части от тях, както и замеделски земи и ограничени вещни права върху тях.